Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΤ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μέσα από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, η εταιρεία συνδυάζει θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και τεχνολογίας σε μια ολοκληρωμένη λύση. Η προσέγγιση εστιάζεται στην παροχή συμβουλών προσανατολισμένων τόσο στην ικανοποίηση, όσο και στο ρεαλισμό μιας υλοποίησης. Οι σύμβουλοι της NIKOLOUZOS S.A.συνεργάζονται στενά με τα στελέχη των Επιχειρήσεων/Φορέων, ώστε να παραδώσουν ένα βελτιστοποιημένο λειτουργικό μοντέλο για την υλοποίηση ενός έργου. Αυτή η μεθοδολογία επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο:

της ολοκλήρωσης των επί μέρους επιχειρησιακών διαδικασιών

της καταλληλότητας του συνολικού σχεδιασμού του έργου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων & Διαδικασιών

Η NIKOLOUZOS S.A. αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της πληροφοριακής υποδομής ενός οργανισμού, προβαίνοντας είτε σε αναθεώρηση είτε σε βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Χρησιμοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία της, βασίζεται αφενός στην αξιολόγηση και αναθεώρηση των καθιερωμένων πρακτικών και αφετέρου στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και της δυναμικής του χώρου. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να φτάσει μέχρι τη δημιουργία λογικών μοντέλων δεδομένων και διαδικασιών, βασισμένα στους στόχους, τις ανάγκες και τις λειτουργίες αλλά και τους περιορισμούς του κάθε οργανισμού.

Διαχείριση Έργων

Η NIKOLOUZOS S.A. προσφέρει υπηρεσίες παρακολούθησης έργου (project management) σε ευρύ φάσμα έργων: αξιολόγησης λύσεων, υλοποίησης, μετάβασης & μετάπτωσης συστημάτων. Μεριμνά για την ομαλή και ασφαλή διεκπεραίωση των επιμέρους φάσεων και τη σωστή χρήση του ανθρώπινου δυναμικού ενός έργου, έτσι ώστε να προλαμβάνονται (αντί να αντιμετωπίζονται) τα συνήθη προβλήματα που παρουσιάζουν τα έργα του χώρου αυτού.

Αξιολόγηση Συστημάτων

Η πληθώρα των λύσεων που προσφέρονται για τις ανάγκες του χρηματοοικονομικού χώρου, με την λειτουργική και τεχνολογική πολυπλοκότητά τους, καθιστούν την επιλογή της βέλτιστης λύσης μια μάλλον δύσκολη υπόθεση. Η NIKOLOUZOS S.A. καθοδηγεί τους πελάτες της μέσα στην πολυπλοκότητα των λύσεων αυτών, και συνεργάζεται στενά μαζί τους για να κατανοήσει τις ανάγκες και τις επιχειρηματικές πρακτικές τους, αλλά και τις απαιτήσεις του θεσμικού τους περιβάλλοντος.

Ανάλυση Προδιαγραφών

Η NIKOLOUZOS S.A. αναλαμβάνει τη συλλογή και καταγραφή λειτουργικών απαιτήσεων, για ευρύ φάσμα εργασιών ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού, όπως διαχείριση πελατών, καταθέσεων, δανείων, εξωτερικού εμπορίου, διαχείριση χαρτοφυλακίου, κίνηση κεφαλαίων, κ.α. Πριν από οποιαδήποτε καταγραφή νέων απαιτήσεων, προχωρά στην κατανόηση και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης.

Με την προσέγγιση αυτή διασφαλίζεται η εκλογίκευση των λειτουργιών αλλά και η όσο το δυνατόν ομαλή μετάβαση στο μελλοντικό σύστημα.

Υλοποίηση & Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Σκοπός της NIKOLOUZOS S.A. είναι να συνταιριάξει τις επιχειρησιακές ανάγκες του οργανισμού με το σύστημα που υλοποιείται. Με γνώμονα τις απαιτήσεις ενός οργανισμού, αλλά και τις δυνατότητες του συστήματος, αναλαμβάνει την αξιοποίηση μιας έτοιμης λύσης και τη βελτιστοποίηση της προσαρμογής και εγκατάστασής της. Προσφέροντας σε πολλές περιπτώσεις και υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, στοχεύει σε μια όσο το δυνατό πλήρη εξυπηρέτηση του πελάτη και σχέση μαζί του.

Έλεγχος/Δοκιμές Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι υπηρεσίες της NIKOLOUZOS S.A. σχετικά με τον έλεγχο συστημάτων, σχετίζονται τόσο με το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των δοκιμών ενός συστήματος (σύνταξη σεναρίων, διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων) όσο και με την εκτέλεση των δοκιμών αυτών.

Σχεδιασμός & Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται, προετοιμάζονται και διεξάγονται έχοντας υπόψη δύο στοιχεία: αφενός την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός πληροφοριακού συστήματος και αφετέρου τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και πρακτικές του κάθε χρηματοοικονομικού οργανισμού. Η NIKOLOUZOS S.A. παρέχει, επίσης, συμβουλευτική και καθοδήγηση ως προς τις εκπαιδευτικές μεθόδους και το εκπαιδευτικό υλικό, έτσι ώστε ο ίδιος ο οργανισμός να αναπτύξει τα δικά του εκπαιδευτικά προγράμματα.