Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 2013

ΕΣΠΑ: Προκηρύχθηκε το ΝΕΟ Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

Αγαπητοί μας αναγνώστες,

Προκηρύχθηκε το ΝΕΟ Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών

Αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς, αλλά και σε όλες εκείνες που θα διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης:

1) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Αφορά το σύνολο σχεδόν των μεταποιητικών επιχειρήσεων, εκτός κάποιων εξαιρέσεων και κυρίως την πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Από την βιομηχανία τροφίμων επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι εξής: 10.52 Παραγωγή παγωτών, 10.71 Αρτοποιία• παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, 10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων• παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, 10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων, 10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών, 10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών, 10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών, 10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής, 11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών, 11.05 Ζυθοποιία, 11.07 Παραγωγή αναψυκτικών• παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών.

2) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1 και 2 αστέρων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας 1 και 2 αστέρων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100. Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια , Ε, Δ και Γ τάξης, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100. Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, όλων των κατηγοριών κλειδιών. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Τουριστικές επαύλεις.

3) ΕΜΠΟΡΙΟ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, καθώς επίσης και  σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:

• από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού

• από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.

Τα ποσοστά επιχορήγησης για το σύνολο των επιχειρήσεων κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60%.

Επιλέξιμες δαπάνες

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός

• Μεταφορικά Μέσα Επαγγελματικής Χρήσης

• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

• Δικαιώματα τεχνογνωσίας

• Λογισμικό

• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

• Προβολή – Προώθηση

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες

• Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

α) για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση στις Περιφέρειες  Αττική, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, οι δαπάνες των οποίων υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 1998/2006 (Κανονισμό Deminimis), η ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος

β) για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση στις υπόλοιπες Περιφέρειες οι δαπάνες των οποίων υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 800/2008 (Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό), η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.

α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,

β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

Σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης από το προηγούμενο πρόγραμμα:

1) Προβλέπεται η προμήθεια Μεταφορικών Μέσων (επαγγελματικής χρήσης)

2) Προβλέπονται ως επιλέξιμες οι λειτουργικές δαπάνες όταν αφορούν νέες & υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό ενίσχυσης 25%)

3) Χορήγηση προκαταβολής για το 100% της δημόσιας επιχορήγησης με την προσκόμιση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής.

4) Δεν απαιτείται τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής

5) Το ύψος του προϋπολογισμού της επένδυσης, δεν είναι εξαρτημένο από τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από το πρόγραμμα αυτό εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου και η εστίαση, που μαζί με επιχειρήσεις του τομέα της πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν σε ειδικό πρόγραμμα που ετοιμάζεται και θα προκηρυχθεί πολύ σύντομα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

[ccf_form id=”1235″]